Lönepolitik

Den rådande "anarkin" där riksdagen avsagt sig skyldigheten och rättigheten att ge riktlinjer och ramar för nationens löneområde föreslås härmed brytas.


Den absoluta visionen

Lika lön oavsett arbete

Alla studenter över arton år skall anställas vid respektive läroanstalt.

En självklarhet när vi begåvats med förmågan att vara i nästakärlek permanent.


Det optimala kortsiktiga målet
Maxlön = dubbel minimilön
Minimilön = halv maxlön
Medborgarlön = halv minimilön

Medborgarlön en rättighet för varje svensk medborgare som uppnått lagstadgad myndighetsålder för närvarande 18 år och saknar inkomst.

Exempel:
 • Max = 32 000 Mini = 16 000 och Medborgar 8 000
 • Max = 100.000 Mini = 50.000 Medborgar 25.000


  Som komplement skall vi ta fram olika former för självhushållning för att
  minska beroendet av löneanställningar,
  för de som vill och kan.

  Ett årligt nationellt löneutrymme för nationen fastställs av riksdagen.

  Anställ eleverna i skolan och gör dem till löntagare.
  Lär dem arbetsmarknadens och demokratins spelregler redan från början.
  Förslag månadslöner som erhålls vid godkänd närvaro och efter förmåga godkänd som arbetstagare.
  Sexårs klassen 200 sek. Lågstadiet 300. Mellanstadiet 400sek.
  Högstadiet 700, 800, 900. Gymnasiet 1200, 1300, 1400.
  Vid uppnåendet av myndighetsåldern 18 år inträder medborgarlön.
  Anställning vid Universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning som är av riksdagen fastställd skall medborgarlön och minimilön kunna förekomma.