Demokratimodell

Nuvarande:
Demokrati och Monarki i pyramidform
Förslag:
Romboid demokrati, en förädlad demokrati folket får inflytande.
Monarkin och regeringsformens funktioner inordnas i Riksdagens arbete.
Partier ersatta av valkretsar. Riksdagen leder nationen.
Allmänna val ersätts av valkretsvisa val, löpande, vilket motsvarar en folkomröstning.
Kurser med politisk inriktning och examina, införs i utbildningssystemet från gymnasienivå till universitetsnivå. Politisk folkbildning i varje valkrets, skattefinasierad.
Förslaget innebär bl. a. att vi "hoppar över" en tid med republik och eliminerar det politiska underskottet.
Stadsmakten med Kungahuset -
Allmänna val -
Regering -
Riksdag: Sju demokratiska partier i Riksdagen.
Riksdag med en ledningsgrupp för nationen bestående av tolv kvinnor och tolv män, alla likställda och ministrar. Regeringsfunktionen ersätts med ledningsgruppen och departementens ministrar=ministerådet. Ministrar väljs av riksdagen enligt riksdagens instruktion.
Ledningsgruppen för nationen är tjugofyratimmarsmyndighet med ett "par" i ständig jour.
Regeringskansliet namnändras till riksdagskansliet.
Regeringsrätten blir riksdagssrätten osv.
Beredningsverksamheten i riksdagskanliet, avseende förslag från valkretsarna, skall i politiskt avseende ledas av riksdagsledamöter.
Departementen och dess myndigheter är underställda riksdagen.
Riksdagens makthavare är folket genom valkretsarna som är fristående ideella och politiska föreningar, skattefinansierade.
Valkretsarna nominerar riksdagsledamöter, en kvinna och en man för tidsbegränsade politiska uppdrag högst fem år.
Uppdraget omfattar också arbete i valkretsen mht riksdagsuppdragets omfattning.
Alla i riksdagen förekommande politiska uppdrag väljs ur denna grupp av ministerrådet enligt riksdagens instruktion.
Röstning sker elektronisk med skriftlig bekräftelse direkt från respektive valkretsstyrelse. Riksdagen väljer ledamöter efter behov och intresseområde för politiska styrelser i departement, nämnder, utskott, myndigheter, utredningar, bolag, regionala och lokala organ mm. Dessa politiska ledamöters uppdrag är att fullfölja folkstyrets avsikter och kontrollfunktion för uppföljning av politiska beslut.
Propositioner föreläggs riksdagen av departementen eller ledningsgruppen för nationen för beredning och röstning. Motioner föreläggs riksdagen av valkretsarna. Medborgarmotion behandlas inom valkrets fvb till kommun, region eller riksdag.
Dialoger ordnas i media istället för i gemensam lokal. Alla förslag går genom valkrets.
Departement och riksdagsfunktioner bör utlokaliseras och finnas i alla regioner.
Tjugonio Valkretsar
Cirka 6100 valkretsar motsvarande valdistrikten vid 2006 års val.
Cirka tolvhundra väljare i varje valkrets fullmäktige.
Valkretsarna är fristående och oberoende med folkbildningsuppdrag.
Valkretsen väljer en ledningsgrupp, utan ordförande och jämställd, med skattefinansierad verksamhet och kanslifunktion.
Val och omröstningar sker löpande efter valkretsens stadgar.
Standardstadgar med föreskrifter och mål fastställs av riksdagen.
Valkretsens rösträkning med varje väljares röst rapporteras och kvalificerad majoritet skall gälla, vi frångår enkla majoriteter, vid enkel majoritet återremitteras ärendet.
Ett system inom valkrets för de väljare som vill låta sig representeras skall finnas, liksom att förklara sig politiskt inaktiv med så kallad stående blankröst tills vidare.
Vissa valkretsar är "utlandsvalkretsar".
Folket, medborgarskap och rösträtt från 18 år
Folket medborgarskap och rösträtt från 16år, ingår i valkrets efter folkbokförd adress.
Alternativt i utlandsvalkrets.
Folket, medborgskap utan rösträtt
Folket, medborgare utan rösträtt, ingår I särskild valkrets som genomför folkbildning.
Folket, utan medborgarskap och utan rösträtt
Folket, utan medborgarskap o utan rösträtt, erbjuds folkbildning.
Politiska representanter ur partierna i Länsstyrelser och Landsting. Kommunförbund med flera regionala organ.
Ett enda politiskt regionalt organ.
Till regionala politiska uppdrag väljs en kvinna och en man från varje valkrets i regionen.
Här verkar dessa med mandat för sin valkrets och med förankring i valkretsen alternativt omröstning i valkretsen om mandatet inte täcker ett uppkommet ärende.
Komunfullmäktige med valda representanter ur partierna
Till politiska uppdrag i kommunalfullmäktige väljs två kvinnor och två män från varje valkrets inom respektive kommun.
Här verkar dessa med mandat för sin valkrets och med förankring i valkretsen alternativt omröstning i valkretsen om mandatet inte täcker ett uppkommet ärende.
Antalet politiker och antal aktiva väljare samt den politiska aktiviteten mer än tjugodubblas. Frekvensen eller antalet val kommer likaledes att bli väldigt omfattande. Principen att ingen enskild funktion skall innehas "ensam" skall råda inom hela den offentliga sektorn, den romboida formen är härmed skapad och införd. Du har just tagit del av en ny politisk modell redovisad på en A4-sida, GRATTIS! Inte "klar" men en början.