Partnerskapssamhälle

Den rådande ordningen i ett partnerskapssamhälle är alltid i rörelse efterhand som ökad förståelse kräver förändring och justering av fundamenten. Här anges lösryckta funderingar som inte skall betraktas som programförklaringar utan endast som inspirerande tankar att använda eller förkasta.

Den dräpande principen för att erövra, försvara eller skaffa sig föda är avskaffad.
All vapentillverkning och alla vapen är förstörda.
En allt subtilare föda minskar belastningen på organismen och därmed sjukvårdskonsumtionen.

Vård och omsorg skall utövas som helande kärlek och i kommunikation med individen och dennes mikrokosmos (läs kroppen) och inte angripas som en fiende genom likvidation, förgiftning och bestrålning. Den självläkande förmågan skall i fösta hand tillvaratas och ändringar av individens, tankar, tillvaro och annat skall först prövas i samverkan med individen.

De som inte kan eller vill arbeta erbjuds medborgarlön från myndighetsdagen, 18 år.
Medborgarlön skapar förutsättningar för självhushåll, självkänsla och studier utan studielån.
Medborgarlön minskar behovet av arbetstillfällen och löneanställningar.
Medborgarlön minskar aggressionsnivån i samhället.
Medborgarlön minskar sjukvårdskonsumtionen.
Medborgarlön minskar utanförskapet och tar bort arbetslöshetsbegreppet.

Alla har lika lön oavsett arbete i en tidsfaktorekonomi.

Inga strukturer som fanns i härskarsamhället finns kvar. I stället betraktas varje individ som en cirkel (spiral) helt frisvängande och med sitt eget ledarskap i sig själv av sig själv. Varje "cirkel" åtar sig den funktion som den är lämpad och intresserad av att åta sig. Individuella cirklar ansluter sig med andra cirklar och verkar med gemensam kraft och intresse för det gemensammas bästa. Organisationsformen blir många cirklar i en stor cirkel i stället för dagens pyramider där de i övre delen av pyramiden dominerar och skor sig på de i lägre delar av pyramiden.

Den runda formen rekommenderas i allt tänkande som ett mjukare förhållningssätt.

Den kvalificerade majoritetens intressen sätts högst med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna som modifieras efter hand.

Dömande och straffande är ersatt med omsorg och omhändertagande.

Kärlekspiloter ersätter polis, militär, fångvård och det så kallade rättssystemet.

Kärlekspilotstyrkor för lokala, regionala, nationella och internationella uppdrag organiseras.

Nationellt tänkande med gränser, tullar och andra hinder för fri rörlighet kommer efter hand som mognaden och tilliten växer att stegvis lämnas.